Meisje knuffelt een hondje

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Intervet Nederland BV
KvK registratie nummer: 16027680

Algemeen

1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn per 1 januari 2017 van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van Intervet Nederland B.V. (hierna “Verkoper”), en vervangen de tot dat tijdstip geldende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Verkoper. Verkoper wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de ontvanger dan wel de afnemer dan wel de Koper (hierna: “Koper”) van de hand, hetgeen Koper accepteert. Bij strijdigheid van bepalingen in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden met bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de betreffende bepalingen in de overeenkomst..

2. Verkoper behoudt zich het recht voor om, bij twijfel aan kredietwaardigheid van de Koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen, voor eerste of verdere vooruit-betaling of het stellen van zekerheid te verlangen, en, indien de verlangde voor-uitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van Verkoper wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren.

Bestellen

3. Bestellingen kunnen worden gedaan online via eshop.msd-animal-health.nl of via 0800 – 66 666 69 (gratis). Ook kunnen bestellingen worden gedaan bij een Groothandel.

4. Bij rechtstreekse bestellingen onder € 200 (tweehonderd Euro) na verrekening van eventuele kortingen (netto) wordt een orderbijdrage van € 20 (twintig Euro) in rekening gebracht.

Levering

5. Levering vindt in principe centraal plaats en indien decentralisatie van levering plaatsvindt op verzoek van Koper, heeft Verkoper te allen tijde het recht hiervoor een toeslag in rekening te brengen.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van bestellingen van € 200 (tweehonderd Euro) (netto en exclusief B.T.W.) en meer franco leveringsadres van Koper binnen Nederland.

7. Franco geleverde zaken worden vervoerd voor risico van Verkoper. De wijze van vervoer wordt door de Verkoper bepaald. Indien een afnemer een andere dan de Verkoper gebruikelijke wijze van vervoer wenst, komen de meerdere kosten daarvan voor rekening van de Koper.

8. Reclamering over levering dienen uiterlijk twee (2) werkdagen na ontvangst van de producten aan de Verkoper ter kennis te worden gebracht.

9. Levering van een foutieve zending dient uiterlijk twee (2) werkdagen na levering te worden gemeld. Producten die buiten de koeling dienen te worden opgeslagen, ongeschonden zijn en in de oorspronkelijk verpakking zitten kunnen worden geretourneerd. Als het om door MSD AH foutief geleverde producten gaat vindt een volledige vergoeding plaats. Als het om foutief bestelde producten gaat vindt vergoeding plaats met aftrek van de gemaakte kosten. Voor producten die gekoeld (2-8ºC) dienen te worden opgeslagen geldt dat ze kunnen worden geretourneerd en vergoed als het om door MSD AH foutief geleverde producten gaat. Foutief bestelde producten die gekoeld dienen te worden opgeslagen komen niet voor retournering en vergoeding in aanmerking.

10. Retourzendingen kunnen slechts in bijzondere gevallen, na overleg met en met toestemming van Verkoper geaccepteerd worden, waarbij, na ontvangst van de zaken, de eventueel overeengekomen vergoeding zal worden verrekend, na aftrek van € 25 (vijfentwintig Euro) voor bijdrage in verzendkosten voor niet gekoelde producten en € 40 (veertig Euro) voor bijdrage in verzendkosten van gekoelde producten. In het algemeen geldt dat aangebroken, beschadigde, bestickerde, beschreven of geopende zaken en/of verpakkingen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Onbeschadigde zaken met een houdbaarheidstermijn die binnen 3 maanden verstrijkt, of reeds verstreken is, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Prijslijst

11. De prijslijst wordt elektronisch beschikbaar gesteld op website: www.msd-animal-health.nl en geschiedt vrijblijvend en verplicht Verkoper niet tot levering.

12. De in de prijslijst of elders door Verkoper gepubliceerde prijzen kunnen door Verkoper te allen tijde worden gewijzigd. De genoteerde handelsprijzen zijn exclusief B.T.W. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de facturering tegen de prijzen die gelden op de datum van levering.

Betalingscondities

13. Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Indien betaling geschiedt door middel van automatische incasso binnen veertien (14) dagen, zal een procent (1%) betalingskorting van het bedrag van de betrokken zaken (exclusief B.T.W.) in mindering worden gebracht, mits niets anders overeengekomen.

14. Indien binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geen of geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, wordt – onverminderd de overige rechten van Verkoper in dat geval – vanaf factuurdatum over het verschuldigde bedrag een rente in rekening gebracht van anderhalf procent (1,5%) per maand of gedeelte van een maand en komen alle aan de inning verbonden gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, voor rekening van Koper.

Ethisch handelen / Belangenverstrengeling

15. Bij de uitvoering van de overeenkomsten met en leveringen door Verkoper zal Koper zich houden aan handelspraktijken die in overeenstemming zijn met de letter en de geest van toepasselijke wet- en regelgeving, als volgt:

a. Alle transacties in verband met de levering van gereed product, actieve farmaceutische ingrediënten en/of diensten door Verkoper worden accuraat vastgelegd in de boeken van Koper en er worden geen betalingen gedaan, in geld of anderszins, direct of indirect, aan overheidsfunctionarissen of aan personen die namens hen optreden, of aan vertegenwoordigers van andere ondernemingen om daarmee invloed uit te oefenen op beslissingen of handelingen van de overheid op gebieden waar Verkoper actief is.

b. Koper zal bij de uitvoering van overeenkomsten met en leveringen door Verkoper zodanig handelen dat Verkoper daardoor geen verlies lijdt en niet in verlegenheid wordt gebracht door feitelijke of schijnbare belangenverstrengeling, en eisen dat alle door Koper daarbij betrokken derde partijen zich aan ditzelfde beleid houden.

16. Verkoper heeft het recht om overeenkomsten en leveringen op te zeggen als Koper, zijn werknemers, zaakwaarnemers, vertegenwoordigers, onderaannemers, consultants of anderszins ingeschakelde derde partijen zich niet aan de genoemde handelspraktijken houden.

Overige bepalingen

17. Verkoper staat slechts in voor kwaliteit van de zaken in de staat waarin zij verkeren tot op het moment waarop deze zaken bij de Koper worden afgeleverd.

18. Verkoper stelt per soort Koper de volgende kwalitatieve criteria:

a. Indien Koper praktiserend dierenarts is:

• voldoet hij aan alle wettelijke bepalingen uit hoofde van de Diergeneesmiddelenwet en de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde (hierna “WUD”).

• levert hij enkel aan dierhouders producten af die hij – voor zover het een receptplichtig diergeneesmiddel betreft – ook zelf heeft voorgeschreven met in achtneming van de veterinaire normen die de WUD stelt;

• neemt hij de Code voor de Dierenarts, opgesteld door de KNMvD, in acht;

• houdt hij rekening met de mogelijkheid van contra-indicaties met andere toegepaste diergeneesmiddelen en koppelt bijwerkingen terug aan Verkoper;

• voor zover relevant, voorziet hij de dierhouder van de nodige informatie over toedieningswijze, behandelingsduur, bewaarvoorschriften en wachttijden;

• neemt hij de KNMvD-module apotheekbeheer voor dierenartsenpraktijken in acht, inclusief de administratieve verplichtingen voor een volledige tracking & tracing;

• neemt hij de Code voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten, gezamenlijk opgesteld door de FIDIN en KNMvD (hierna “CAVP”), in acht.

b. Indien Koper openbaar apotheker is:

• is hij ingeschreven in het BIG-register en houdt hij zich aan de wettelijke bepalingen uit hoofde van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de Geneesmiddelenwet en de Kwaliteitswet Zorginstellingen;

• houdt hij een administratie bij die een volledige tracking & tracing garandeert;

• levert hij uitsluitend aan dierhouders producten af – voor zover het een receptplichtig diergeneesmiddel betreft – op basis van een recept van een dierenarts;

• heeft hij voldoende kennis van de relevante diergeneesmiddelenwetgeving;

• controleert hij of het aangenomen recept voldoet aan de wettelijke en administratieve voorschriften uit hoofde van de diergeneesmiddelenwetgeving, waaronder de authenticiteit van de handtekening van de betrokken dierenarts. Bij gebreken of onduidelijkheden vraagt hij aanvullende informatie op bij de betrokken dierenarts, zodat het recept verantwoord kan worden verwerkt;

• controleert hij de juiste dosering en of de juiste diergeneesmiddelen zijn voorgeschreven op basis van de beschikbare gegevens van het diergeneesmiddelengebruik bij het betrokken dier/de betrokken dieren;

• heeft hij veterinair-farmaceutische zorg- en dienstverlening beschikbaar buiten de openingstijden op basis van afspraken met de dierhouder waar en wanneer deze zorg- en dienstverlening beschikbaar is, waaronder het kunnen leveren in noodgevallen;

• legt hij een dossier aan met betrekking tot de behandeling van de betrokken dieren, waaronder gegevens over mogelijke bijwerkingen van de verstrekte diergeneesmiddelen;

• werkt hij structureel samen met andere zorgverleners in de omgeving om tot verbetering van de onderlinge afstemming van veterinair-farmaceutische zorg- en dienstverlening te komen;

• verstrekt hij informatie over de afgeleverde diergeneesmiddelen, inclusief advies en instructies over het gebruik, de toediening, de behandelingsduur, de bewaarcondities en de wachttijd, een en ander afgestemd op de deskundigheid van de dierhouder;

• beantwoordt hij vragen over bijwerkingen en andere knelpunten bij het diergeneesmiddelengebruik, zo nodig in overleg met de voorschrijvende dierenarts;

• neemt hij de CAVP in acht.

c. Indien Koper vergunninghouder in de zin van artikel 21 Diergeneesmiddelenwet is,

• bezit hij een AK-vergunning voor het afleveren van UDA-diergeneesmiddelen respectievelijk een AR-vergunning voor het afleveren van URA-diergeneesmiddelen;

• levert hij UDA-producten slechts aan dierenartsen, apothekers respectievelijk AK-vergunninghouders die beantwoorden aan de gestelde kwalitatieve eisen, zoals gesteld in dit artikel onder a, b respectievelijk c;

• levert hij URA-producten slechts aan dierhouders op basis van een recept van de dierenarts, dan wel aan dierenartsen, apothekers respectievelijk AK-vergunninghouders die beantwoorden aan de gestelde kwalitatieve eisen, zoals gesteld in dit artikel onder a, b respectievelijk c;

• beantwoordt hij aan de wettelijke inrichtings- en opleidingseisen die aan AK- respectievelijk AR-vergunninghouders worden gesteld;

• neemt hij de voorschriften in acht inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten;

• houdt hij een administratie bij die een volledige tracking & tracing garandeert;

• neemt hij de CAVP in acht.

Koper is verplicht om op verzoek van Verkoper de nodige inlichtingen te verschaffen en te verklaren dat hij aan de gestelde kwalitatieve criteria voldoet. Verkoper kan desgewenst inlichtingen verstrekken aan Koper over de vraag of een wederverkoper voldoet aan de gestelde kwalitatieve criteria.

19. De persoonsgegevens van Koper en daarbij werkzame dierenartsen zijn opgenomen in een klanten- en relatiebeheer bestand. De persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en risicobeheer. Tevens kunnen de gegevens van Koper gebruikt worden voor het doen van gerichte aanbiedingen van Verkoper. Koper en daarbij werkzame dierenartsen hebben het recht op inzage in en indien nodig, verbetering van de persoonsgegevens. Wanneer Verkoper voor het verwerken van persoonsgegevens derden inschakelt als “bewerker”, wordt met deze bewerker schriftelijk overeengekomen dat de betreffende persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt in het kader van de tussen de Verkoper en de bewerker gesloten overeenkomst.

20. Bij overmacht, als hoedanig in ieder geval zullen gelden staking, uitsluiting, brand, gebrek aan productmiddelen of grondstoffen of halffabricaten dan wel arbeidskrachten, dit alles bij Verkoper of toeleveranciers van Verkoper, belemmeringen in het verkeer, epidemieën, mobilisatie, oorlog, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden, waaronder nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst door elk van beide partijen bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd.

21. Een toerekenbare tekortkoming van een der partijen, geeft de andere partij het recht de overeenkomst, na ingebrekestelling met een minimale termijn van 10 werkdagen, geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd eventuele andere hem verder toekomende rechten. In geval van faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van één van de partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd eventuele andere hem verder toekomende rechten.

22. De eigendom van de geleverde zaken blijft bij Verkoper berusten en gaat eerst op de Koper over nadat de volledige aankoopprijs daarvan door Verkoper is ontvangen; niettemin draagt Koper vanaf het moment van levering het risico van verlies of beschadiging van die zaken, door welke oorzaak ook ontstaan. Door Verkoper aan Koper verschuldigde kortingen en/of bonussen die Koper zouden zijn toegekomen in het geval de overeenkomst niet was ontbonden of opgeschort, zullen bij ontbinding of beëindiging van de overeenkomst worden verrekend met de eventuele nog verschuldigde bedragen van Koper.

23. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in gevallen van contractbreuk beperkt tot de netto verkoopprijs van de betrokken zaken. Bovendien is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor verlies of beschadiging of kosten veroorzaakt door defecten in de zaken en verpakkingen, beperkt tot direct verlies, beschadiging of kosten, met betrekking tot personen of zaken. De aansprakelijkheid van de Verkoper blijft in alle gevallen beperkt tot de waarde van de door Verkoper geleverde zaken.

24. Voor zover daarvan door de Verkoper niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, gelden bij alle tot stand gekomen koopovereenkomsten en leveringen uitsluitend deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

25. Alle geschillen (kort geding en beslaglegging daaronder begrepen) welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden berecht naar de keuze van de eiser door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch danwel de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.

NL-NON-220800010